Savarè mignon – Kg. 3

Il Savarè mignon è un prodotto semilavorato, il quale va farcito a piacere dal pasticcere.

COD: SM52 Categoria:

Descrizione

Come gustarlo

Si consiglia di gustare il prodotto, una volta riempito, accompagnato ad un the verde. Dal sapore delicato, dovuto all’assenza di fermentazione delle foglie appena raccolte, questo the si accompagna benissimo al sapore dolce e gradevole di questo biscotto.

 

Formati Disponibili

Il Prodotto è disponibile nei seguenti formati:

  • Tipologia 1 – File: 23; Strati: 8 – Cartoni: 184
  • Tipologia 2 – File: 28; Strati: 6 – Cartoni: 168
  • Tipologia 3 – File: 26; Strati: 4 – Cartoni: 104
  • Tipologia 4 – File: 8; Strati: 9 – Cartoni: 72

Scarica il PDF